Vietnamese – Tiếng Việt

Vietnamese – tiếng Việt Face Book

Vietnamese – Chương Trình Tiếng Việt

SỰ PHÁN XÉT THUỘC LINH ĐÃ BẮT ĐẦU VÀO NGÀY 21 tháng 5 năm 2011
Loạt Bài: Sống Trong Ngày Của Sự Phán Xét. Bài đọc #1

KHÔNG CÒN CÓ SỰ CỨU RỖI Đức Chúa Trời thôi cứu người kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2011      Loạt Bài: Sống Trong Ngày Của Sự Phán Xét. Bài đọc #2

Ngày 7 tháng 10 năm 2015 rất có lẽ đúng là Ngày Tận Thế
Loạt Bài: Sống Trong Ngày Của Sự Phán Xét. Bài đọc #3

Ngày Nay Loài Người Biết Được Ngày Và Giờ


MIỀN ĐẤT HỨA MỘT SẢN NGHIỆP ĐỜI ĐỜI_Canaan_Part1

MIỀN ĐẤT HỨA MỘT SẢN NGHIỆP ĐỜI ĐỜI_Canaan_Part2


Loạt bài Khải Huyền

Loạt bài Khải Huyền chương 18. Bài học số #31

Loạt bài Khải Huyền chương 18. Bài học số #32

Loạt bài Khải Huyền chương 18. Bài học số #33

Loạt bài Khải Huyền chương 18. Bài học số #34

Loạt bài Khải Huyền chương 18. Bài học số #35

Loạt bài Khải Huyền chương 18. Bài học số #36


Tài liệu

Tại sao ngày 7 tháng 10 năm 2015 rất có lẽ đúng là Ngày Tận Thế, Phần 1

Tại sao ngày 7 tháng 10 năm 2015 rất có lẽ đúng là Ngày Tận Thế, Phần 2

Tại sao ngày 7 tháng 10 năm 2015 rất có lẽ đúng là Ngày Tận Thế, Phần 3

Tại sao ngày 7 tháng 10 năm 2015 rất có lẽ đúng là Ngày Tận Thế, Phần 4


LẼ MẦU NHIỆM ĐƯỢC GIẤU KÍN ĐÃ LỘ RA 1

CÁNH CỬA CỦA THIÊN ĐÀNG ĐÃ ĐÓNG 2

Feeding sheep • 餵羊 • füttert Schafe • Кормление овец • nourrir moutons • تغذية الأغنام• la alimentación de ovinos • nagpapakain ng tupa